POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

elakubacka.pl

Obowiązuje od 01-10-2021

§1

Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą Ela Kubacka Fotografia, elakubacka.pl jest Ela Kubacka Fotografia, ul. Horbaczewskiego 9, 03-984 Warszawa, adres e-mail elakubackafotografia@gmail.com, dane rejestrowe: NIP: 7991671620, REGON: 389693929   
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem Ela Kubacka Fotografia, elakubacka.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać zawartość bloga kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe, umówić się na konsultację lub wizytę.
  2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Ela Kubacka Fotografia, ul. Horbaczewskiego 9, 03-984 Warszawa.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie..
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
  2. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
  3. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
  4. wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak [np. Opineo, Ceneo, etc,.] za zgodą osoby, które dane dotyczą,
  5. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  3. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  4. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5

Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
  3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
  4. przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

§6

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. przez okres trwania zawartej umowy,
  2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
  4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  1. hostingu strony www,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
  3. prowadzenia obsługi księgowej,
  4. prowadzenia obsługi biurowej,
  5. brokera usług kurierskich,
  6. droppshippingu i obsługi zamówień.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym  usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.
 3.  „Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do podmiotów trzecich, tj. Stany Zjednoczone Ameryki w celu automatyzacji newslettera, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych do państw trzecich.”

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

POLITYKA COOKIES SERWISU

ELAKUBACKA.PL

Obowiązuje od 01-10-2021

§1

Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem elakubacka.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów.
 4. Serwis – serwis dostępny pod adresem elakubacka.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 5. Administrator danych osobowych i Sprzedawca – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników serwisu jest Sprzedawca, tj. Ela Kubacka Fotografia, elakubacka.pl jest Ela Kubacka Fotografia, ul. Horbaczewskiego 9, 03-984 Warszawa, adres e-mail elakubackafotografia@gmail.com.
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis i Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Sklepu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

§3

Cele cookies.

 1. 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron Serwisu i Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 2. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu i Sklepu.
 3. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:
  1. Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym,
  2. Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach,
 4. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

§4

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu.
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu i Sklepu.
 5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

§5

Postanowienia końcowe.

 1. Serwis i Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i Sklepu.

REGULAMIN MOICH SESJI

    

Rezerwacja terminu sesji u Elżbieta Kubacka Fotografia jest
równoznaczne z akceptacją całości poniższego regulaminu.
Dane firmy:
Elżbieta Kubacka Fotografia
ul. Horbaczewskiego 9
NIP: 799-167-16-20
tel. 785606593
e-mail: elakubackafotografia@gmail.com

1.

Każda osoba korzystająca z usług fotograficznych będzie w dalszej części regulaminu
nazywana Klientem.
2.
Po wstępnej rezerwacji terminu sesji, Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (kwota
zadatku uzalężniona jest od rodzaju sesji) na konto Fotografa, co jest jednoznaczne z
potwierdzeniem terminu sesji oraz akceptacją poniższego regulaminu.
Numer konta to: 37 1020 4317 0000 5202 0119 6591 lub 53 1140 2004 0000 3302 8214 1513
Pozostała płatność następuje w dniu sesji-gotówką lub przelewem natychmiastowym.
3.
Po zarezerwowaniu terminu, Klient musi powierzyć Fotografowi swoje dane tj.
imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, w celach umożliwiających kontakt i
dostęp do internetowej galerii zdjęć. Adres e-mail zostanie udostępniony
administratorowi strony z galerią zdjęć w celu jej udostępnienia Klientowi. Pozostałe
dane nie zostaną przekazane innym osobom. Podanie swoich danych jest równoznaczne
ze zgodą na ich przetwarzanie w celach związanych z wykonywaną usługą (RODO).
4.
Klient otrzymuje dostęp do galerii swoich surowych zdjęć w zapisie JPG do 7 dni roboczych
od dnia sesji. Dokonuje wyboru zdjęć w ciągu 3 dni, zgodnie z liczbą zdjęć w pakiecie. Za
każde zdjęcie ponad pakiet naliczana jest dodatkowa opłata. Jej wysokość zależy od rodzaju
sesji i wyświetli się podczas wyboru zdjęć w galerii. Fotograf przesyła gotowe zdjęcia w ciągu
30 dni roboczych od dnia przesłania przez Klienta wybranych zdjęć oraz dokonania (i
zaksięgowania!) płatności za dodatkowe ujęcia wybrane przez Klienta. Każde z przesłanych
ostatecznie zdjęć zostaje poddane edycji i lekkiemu retuszowi, zgodnie ze stylem pracy
Fotografa. Klient otrzymuje gotowy produkt w wersji wydrukowanej (w formacie 15×23) oraz
w wersji elektronicznej. Pliki cyfrowe w formacie JPG przesyłane są w dwóch folderach – w
większej rozdzielczości przeznaczone do wydruku oraz w mniejszym rozmiarze,
przeznaczone do publikacji na portalach społecznościowych (zarówno Klienta jak i
fotografa). W przypadku publikacji zdjęć, prośba o oznaczenie w postach nazwy studia a na
portale społecznościowe wystawienie zdjęć z logo Fotografa oraz mile widziane wystawienie
RECENZJI na fp Ela Kubacka Fotografia.
Fotograf nie oddaje Klientowi surowych plików RAW!
Przy mini sesjach świątecznych istnieje możliwość wykupienia wszystkich surowych zdjęć
przesłanych do wyboru w formacie JPG (wycena podana jest przez Fotografa w informacji
o danej sesji). Zdjęcia przekazane zostaną w formie plików jpg, bez zgody na ich publikację
w mediach społecznościowych (nie jest to gotowy produkt, jaki oferuję w swoich usługach).
5
.
Klient, mając wcześniej możliwość zapoznania się z portfolio Fotografa akceptuje jego styl,
wizję wykonywanych zdjęć oraz autorską obróbkę, tak więc nie będzie wnosił roszczeń z
tego tytułu.
6.
W zakres obróbki zdjęć nie wchodzą usługi graficzne polegające na doklejaniu
elementów, usuwaniu plam i zagnieceń z ubrań, zmiany kształtu twarzy czy całej sylwetki.
7.
Klient przyjmuje do wiadomości, że efekt końcowy może odbiegać jakością od zdjęć
przedstawionych w portfolio, ze względu na inne warunki pogodowe oraz miejsce i
czas wykonywania sesji. Na efekt końcowy sesji wpływ mają również zaangażowanie
i współpraca osób fotografowanych- ich nastrój, chęci do pozowania, przygotowany
ubiór (czysty, wyprasowany, dopasowany kolorystycznie, pasujący do rodzaju sesji ),
fryzura oraz makijaż.
Na sesję w studio Klient przynosi buty na zmianę (zdjęcia wykonuję na boso lub tylko
w czystym obuwiu!!)
8.
Wybrane i opłacone przez Klienta zdjęcia są archiwizowane na dysku przez okres 6
miesięcy od dnia sesji. Po tym czasie zostaną nieodwracalnie usunięte. Istnieje możliwość
indywidualnego ustalenia terminu usunięcia zdjęć w przypadku chęci dokupienia
dodatkowych ujęć w dalszym, określonym przez Klienta terminie, nie dłuższym jednak
niż kolejne 3 miesiące. Jednak o tym fakcie Klient musi poinformować Fotografa w dniu
wyboru zdjęć.
9.
Po otrzymaniu linka z gotowymi zdjęciami Klient ma 14 dni na ich pobranie. Po tym czasie
link może nie być aktywny, a ponowne przesłanie zdjęć zostanie obciążone dodatkową
opłatą, zależną od ceny ustalonej przez Fotografa.
10.
Klient może odebrać gotowe wydruki osobiście w studio przy ul. Horbaczewskiego
(Warszawa- Praga Południe) w terminie ustalonym z Fotografem lub poprzez przesyłkę
Inpost w kwocie o wys. 20zł.
11.
Rezygnacja z części pakietu (np. wydruku) lub wybranie mniejszej liczby ujęć z sesji
niż było w wybranym pakiecie, nie obniża ceny sesji.
12.
Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem
elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów etc., a w
szczególności usuwaniem znaku wodnego. Do publikacji w mediach społecznościowych
Klient zobowiązuje się wykorzystywać zdjęcia z pliku w mniejszej rozdzielczości z logo
Fotografa.
13.
W czasie sesji obowiązuje zakaz fotografowania (również telefonem komórkowym) dla
innych osób niż Fotograf.
W czasie sesji Klient powinien zachować ostrożność, ze względu na przedmioty znajdujące
się w studio- lampy (kable), tła fotograficzne, elementy dekoracji. Odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez dzieci ponosi rodzic/opiekun. W przypadku zniszczenia
elementu scenografii, rekwizytów czy sprzętu- Klient zostanie obciążony dodatkowym
kosztem. W przypadku sesji w plenerze Klient bierze odpowiedzialność za przygotowanie się
na warunki panujące w umówionym miejscu (odpowiedni ubiór, obuwie, płyn przeciw
komarom i kleszczom). W przypadku sesji wykonywania w miejscach publicznych (np.
Palmiarnia, Ogród Zoologiczny) lub w pokojach hotelowych, opłatę za wstęp/ wynajem
ponosi Klient.
14.
W przypadku wykonywania zdjęć podczas reportaży, Fotograf nie odpowiada za jakość swoich
kadrów, gdy w wykonywaną przez niego pracę ingerują osoby trzecie ( wkraczanie w kadr osób z
rodziny czy inne niepożądane ).
16.
Klient może, ale nie musi wyrazić zgody na publikację zdjęć przez Fotografa. Wyrażenie
zgody na publikację jest przesyłane przez Fotografa drogą elektroniczną wraz z wysyłką
galerii zdjęć. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, Fotograf, w ramach promocji
swojej działalności może umieścić zdjęcia:
• na swojej stronie: www.elakubacka.pl
• na fp na FB: Ela Kubacka Fotografia
• na Instagramie : el.kadruje
• papierowej wersji portfolio (albumy pokazowe)
Fotograf zobowiązuje się do niewykorzystywania zdjęć w zestawieniu z informacjami
mogącymi stawiać fotografowane osoby w negatywnym świetle.
16.
Klient i Fotograf zobowiązują się do poinformowania drugiej strony w przypadku
konieczności zmiany terminu sesji minimum 1 dzień przed planowanym terminem sesji. Obie
strony mogą przełożyć termin sesji maksymalnie 2 razy (niezależnie od przyczyny). W
przypadku niestawienia się Klienta na umówionej sesji po raz trzeci, bez wcześniejszego
uprzedzenia o np. sytuacji losowej, Fotograf ma prawo do zatrzymania zadatku, w ramach
rekompensaty.
Gdy Fotograf nie stawi się na sesji po raz trzeci (niezależnie od przyczyny)- wówczas zwraca
pobrany zadatek dwukrotnie .

Pobierz w wersji PDF